Özel Güvenlik Hizmetlerinde Yöneticilik ve Liderlik

Amaç:

Özel Güvenlik hizmetlerinde yönetici kadrosunda bulunan veya bu kadrolar için aday durumunda olan personelin, çağın ve hizmetin şartlarına uygun yöneticilik ve liderlik kabiliyetlerinin ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Özel güvenlik hizmetleri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte bir hizmet türü olarak kabul edildiğinden, bu noktada genel daha çok kollukta kullanılan yöneticilik ve liderlik prensipleri referans alınmıştır.  Ancak bununla birlikte üretilen hizmetin ticari bir faaliyet olması da dikkate alınarak, özel sektör geçerli olan kural ve kaideler de dikkate alınmıştır.

Bu bağlamda, katılımcılara, özel güvenlik hizmetlerinde yöneticilik ve idarecilik konumunda görev yaparlarken kendilerine gerekli olacak yöneticilik ve liderlik vasıflarını kazandırmak, bu noktada ihtiyaçları olan hukuki ve idari bilgileri kazanmalarını sağlamak ve aynı zamanda ticari rekabet ve etkili iletişim kurallarını da kavratmak amaçlanmıştır.

Eğitim Hedefleri

  • Yöneticilik ve Liderlik kavramlarını tanıtmak
  • Yöneticilik ve liderlik arasındaki farkları belirlemek
  • Özel güvenlik hizmetlerinde yöneticiliğin ve liderliğin yerini ve önemini belirlemek
  • Özel güvenlik hizmetlerinde yöneticiliğin gereklerini ortaya koymak
  • Özel güvenlik hizmetlerinde ihtiyaç duyulan yönetici ve liderlerin vasıflarını belirlemek
  • Özel güvenlik hizmetlerinde yönetici ve idarecilerin görev ve sorumluluklarını kavratmak

Eğitime Katılacaklar

  • Güvenlik müdürleri
  • Güvenlik amirleri
  • Yönetici adayları
  • Eğitim Konuları

1. Saat

  • Giriş: Yöneticilik ve liderlik kavramları
  • Yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar
  • Liderliğin amacı
  • Yeni liderlik yaklaşımları
  • Lider davranış şekilleri
  • Liderde olması gereken vasıflar

2. Saat

  • Yönetim nedir?
  • Yöneticilik nedir? İyi bir yönetici nasıl olmalıdır?
  • Yöneticinin en başta insan olduğu yönetilenler tarafından hiçbir zaman unutulmamalıdır.
  • İş yerinin çalışma ortamı
  • Personel eksikliği ya da fazlalığı
  • Yöneticinin sağ kolu
  • Yöneticinin personel seçimi
  • Yöneticinin diğer bazı özellikleri
  • Yöneticinin bilmesi ve uyması gereken bazı protokol kuralları

3. Saat

  • Özel güvenlik hizmetlerinde yöneticilik ve liderlik
  • Özel güvenlik hizmetlerinde yönetici ve liderlik yapacakların vasıfları
  • Özel güvenlik hizmetlerindeki yönetici pozisyonları
  • Güvenlik sorumlusu/yöneticisinin görev tanımı
  • Güvenlik müdürünün görev tanımları
  • Güvenlik amirinin görev tanımaları

 

4. Saat 

  • Özel güvenlik hizmetlerindeki yönetici pozisyonunda bulunan personelin takip etmesi gereken idari ve operasyonel işlemler
  • Personelin işe girişlerinde gerekli evrak ve belgeler
  • İşe giriş ve çıkışları esnasındaki sigorta işlemleri
  • Personelin emniyet bildirimleri ve süreleri
  • Koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi
  • Vardiya sistemi
  • Puantaj ve fazla mesai tabloları
  • İcmal hazırlanma ve ödeme planları
  • Rapor yazma ve tutanak tutma